<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Om å alltid føre kjøregodtgjørelse til og fra jobb - og ikke hjemmefra

Mange bedrifter har et naturlig geografisk nedslagsfelt. Det vil si at kunder og ansatte bor i omtrent samme område. Når ansatte kjører til ulike kunder eller prosjekter så får de kjøregodtgjørelse hjemmefra hver dag. Men - så ansettes en som bor 1,5 time unna. Skal hun få kjøregodtgjørelse for den ekstra reisen hver dag - eller skal det f.eks. antas at man starter og slutter på kontoret hver dag?

Skatteetaten setter ingen begrensninger på distanse

Slik vi forstår det står man fritt til å avtale spesielle ordninger mellom arbeidsgiver og ansatt når det gjelder lang reisevei, typisk som en del av ansettelsesavtalen. Det finnes det eksempler på i offentlig tilgjengelige personalhåndbøker.

Arbeidsgiver skal egentlig godkjenne bruk av egen bil i forkant, og vil derfor kunne utøve makt i en slik forhandling. Siden alternativet for den ansatte vil kunne være f.eks. en mer tidkrevende reise med kollektivtransport så vil man ha lettere for å komme til enighet.

Men - en slik ordning vil ikke finne grunnlag i forskrifter og skattelovgivning. Der finnes det ingen “maksimaldistanser” for arbeidsreiser. Dermed har vi heller ingen måte å formelt peke ut ansatte som bor for langt unna de typiske kundene. Dette må altså i tilfelle spesifiseres av bedriften.


Hva slags ordninger kan man avtale med ansatte som bor langt unna?

  1. “Alltid start og stopp på kontoret”: Reglene sier kanskje ingenting om problemstillingen men mange ønsker likevel en ordning. Hva kan man gjøre? En mye brukt tilnærming for de som fører kjøregodtgjørelse manuelt er å skrive reise på begynnelsen og slutten av dagen med utgangspunkt i fast arbeidssted. Da “finner man på” en tur som ikke har blitt kjørt. Det vil nok kanskje være OK i Skatteetatens øyne så lenge turen er kortere enn den man faktisk har kjørt. Men, i tilfeller hvor det er lengre fra fast arbeidssted til kunde enn turen man faktisk tar så vil det strengt tatt utgjøre svindel å rapportere de ekstra kilometerne.

  2. “Lavere sats på tur til og fra hjemmet”: Et mer renhårig alternativ kan være å avtale en lavere sats for kjøring på begynnelsen og slutten av dagen. Denne kan justeres basert på “typisk kjørelengde” vs “faktisk kjørelengde” slik at den økonomiske belastningen for arbeidsgiver blir relativt lik. Hvis en ansatt f.eks. kjører fire ganger lenger enn de andre hver morgen og ettermiddag så kan man avtale en 75% lavere sats.

  3. “Høyere kjøregodtgjørelse på de andre turene”: Navnet sier vel det meste - her avtaler man å droppe kjøregodtgjørelse på t/r hjem og heller ha en høyere sats ellers på dagen.

Hvordan løser man disse tingene i praksis med Autogear?

  1. Det er mulig å redigere turer i Autogear, slik at det ser ut som at den ansatte har kjørt fra et annet sted. Det er også mulig å slette turer og legge til hele turer manuelt. Slik kan man lage tidligere nevnte “kunstige” turer fra arbeidsplass til kunde og tilbake igjen hvis man ønsker. Men vi anbefaler våre kunder å begrense utbetaling av kjøregodtgjørelse til reell kjøring. Dette primært med tanke på eventuelt ettersyn.

  2. For å automatisk få lavere sats på definerte turer så kan man sette opp egne regler for dette i Autogear. Det vil fungere hvis det er snakk om et fåtall av kunder man besøker. Alternativt så kan man lage egne tidsrom på begynnelsen og slutten av dagen med lavere sats for kjøregodtgjørelse.

  3. Omvendt vil man også med samme type sortering gjøre slik at disse turene ikke får kjøregodtgjørelse. Standardsatsen ellers kan fritt settes høyere for resten av jobb-turene.

 

Bonus 1: Hva om man passerer arbeidsplassen på veien?

Selv med de grunnleggende prinsippene på plass så kan det dukke opp spørsmål dersom ruten passerer svært nærme fast arbeidsplass. Da ville vel en kjapp tur innom for å ta en kopp kaffe bety at den ansatte fikk mindre kjøregodtgjørelse? Nei - slik er det faktisk ikke. I forskriften til Skatteloven finner vi følgende formulering:

§ 6-44-13.Yrkesreise
Som yrkesreise anses:
e.) Reise fra bolig til fast arbeidssted før en yrkesreise påbegynnes fra arbeidsstedet dersom skattyter oppholder seg på arbeidsstedet i kort tid, og ikke utfører alminnelig arbeid under oppholdet. Det samme gjelder tilsvarende returreise.

Så, selv om man ber ansatte om å svinge innom fast arbeidssted på vei til og fra kunde så vil det ikke avkorte kjøregodtgjørelsen. For at et skal skje må det faktisk gjøres arbeid på fast arbeidssted før turen tas videre. Da blir turen til og fra jobb faktisk en såkalt arbeidsreise som ikke gir godtgjørelse.

Bonus 2: Litt omvendt, hva hvis man vanligvis ikke har med bil med tar den med en dag fordi man skal ut i et møte i løpet av dagen?

I disse tilfellene har man faktisk lov å legge til 20 km på først og siste jobbtur den dagen som kompensasjon for at man var nødt til å kjøre privatbil til fast arbeidsplass den dagen.


New call-to-action